Skip to content

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Artikel 3 – De overeenkomst
 • Artikel 4 – Herroepingsrecht / Bedenktermijn 1e Herhaalgemak-bestelling
 • Herroepingsrecht/bedenktermijn na 1e bestelling
 • Artikel 6 – Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd
 • Artikel 7 – Herroepingsrecht en de kosten daarvan
 • Artikel 8 – Verplichtingen van Gikavi bij herroeping
 • Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 10 – De prijs
 • Artikel 11 – Levering
 • Artikel 12 – Duurtransacties: opzegging en wijziging
 • Artikel 13 – Betaling
 • Artikel 14 – Geschillen
 • Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Artikel 16 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
 • Artikel 17 – Diversen

Naam ondernemer: Gikavi Supplements B.V. 
Handelend onder de naam/namen: Gikavi Supplements B.V. 
Bestuurders: Simon Hamer & Sjoerd van Berkel

Vestigingsadres: 
Weena 784 
3014 DA Rotterdam

Telefoonnummer: 010 – 309 18 00
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00u bereikbaar. 
E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 71756531
Btw-identificatienummer: NL858836907B01

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gikavi Supplements B.V. (hierna Gikavi) en op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen u en Gikavi.
2. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Gikavi zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) en Gikavi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (maar in dat geval heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren) 

2. Als u een bestelling plaatst via onze website, dan komt de overeenkomst met Gikavi  pas tot stand nadat wij de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling aan u hebben bevestigd. 

3. Gikavi is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, informeren wij u. 

4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gikavi niet.
 
5. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gikavi onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling door Gikavi. Zolang de ontvangst en acceptatie niet door Gikavi zijn bevestigd, kunt u de overeenkomst nog ontbinden.

We willen dat u helemaal tevreden bent, daarom garanderen we u een niet-goed-geld-terug-garantie.

Ons retourproces is simpel: als u van gedachten verandert over de aankoop van ons product, neem dan contact op met ons klantenserviceteam via het contactformulier op de website of bel ons via 010 – 309 18 00.

Terugbetalingen worden alleen toegestaan als u binnen 30 dagen na aankoop van uw eerste Herhaalgemak-bestelling contact opneemt met Gikavi. Terugbetalingen zullen alleen voor uw initiële betaling zijn.

We verwerken de terugbetaling zo spoedig mogelijk en daarna ontvangt u uw aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen terug zonder schriftelijke kennisgeving.

Terugbetalingen zijn niet geldig voor de startpakketten.

1. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing: na aflevering van het laatste product binnen één bestelling) aan Gikavi te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor uw eigen rekening 2. Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien: a. de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is; b. het product is gebruikt; c. u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen; d. de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd. 3. Gikavi zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks plaatsvinden). 4. Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u die kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

1. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
2. Van producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn verzegeld, mag u de verzegeling niet verbreken. Doet u dit toch, dan kunt u het product niet retourneren.

1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet u dit binnen de bedenktermijn aan Gikavi melden. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 6.1 bedoelde melding, zendt u het product terug, of overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) Gikavi. Dit hoeft niet als Gikavi heeft aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Gikavi verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij u.
5. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product aan Gikavi.

1. Gikavi vergoedt alle betalingen die u hebt gedaan toen u het product aanschafte (inclusief eventuele leveringskosten die Gikavi in rekening heeft gebracht om het product aan u af te leveren) onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u aan Gikavi de herroeping (tijdig) meldde en mits deze melding tijdig heeft plaatsgevonden. Gikavi vergoedt uw betalingen alleen als het product in originele staat verkeert, niet gebruikt is en het verpakkingszegel niet is verbroken.
2. Als u hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Gikavi de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet aan u terug te betalen.
3. Tenzij Gikavi aanbiedt het product zelf af te halen, mag Gikavi wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
4. Gikavi gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt bij aanschaf, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor u.

1. Gikavi kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht als Gikavi dit bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: a) Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
b) Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Accordion Content1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief btw. 
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Gikavi dit bedongen heeft en: 
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; 
of b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

1. Indien u aan Gikavi schriftelijk opgave doet van een adres, is Gikavi gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Gikavi schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
2. Gikavi zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling hebt geplaatst bericht. U hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Gikavi het bedrag dat u hebt betaald onverwijld terugbetalen. 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Gikavi tot het moment van bezorging aan u. 

1. U kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd (Gikavi Herhaalgemak) is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen en wijzigen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van minimaal 5 werkdagen voordat uw volgende levering door Gikavi wordt verwerkt

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient u de door u verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of (bij het ontbreken van een bedenktermijn) binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 
2. U hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gikavi te melden. 
3. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door Gikavi bent gewezen op de te late betaling en Gikavi u een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Gikavi gerechtigd de door Gikavi gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40.

1. U kunt eventuele geschillen met Gikavi eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Daarbij kunt u het volgende e-mailadres opgeven waarop Gikavi bereikbaar is: [email protected]. Gikavi is echter niet verplicht om aan die wijze van geschillenbeslechting mee te werken.

1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 
3. Alle geschillen tussen u en Gikavi voortvloeiende uit, of verband houdende met, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zullen door Gikavi worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland. Voordat Gikavi een geschil met u aanhangig maakt bij de rechter te Rotterdam, zal zij u 5 weken de tijd gunnen om van beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

1. Wanneer door Gikavi gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. 
2. Gikavi is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
3. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.